Методичні рекомендації з обліку виробництва на підприємствах лісової галузі 

 1. Нормативне забезпечення

Інструкція по плануванню, обліку і калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах лісового господарства України, затверджена наказом Міністерства лісового господарства України від 17.07.1996 р. № 72.

Інструкція з обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного комітету лісового господарства України, затверджена наказом Держкомлісгоспу України від 19 грудня 2003 р. № 205 (далі – Наказ № 205).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.

 

 1. Документальне забезпечення господарських операцій

Відповідальні особи по мірі заготівлі і підвозки лісопродукціі щоденно проводять її приймання від бригади (робітника). При цьому МВО складає у двох примірниках Щоденник приймання робіт по заготівлі (вивезенню) лісопродукції (форма ЛГ-4). Перший примірник щоденника видається бригадиру (робітнику), а другий залишається в особи, яка прийняла лісопродукцію.

МВО чи інша особа на підставі щоденників в двох примірниках заповнює Наряд-акт на виконання робіт (форма ЛГ-11), який заповнюється після закінчення заготівлі лісопродукції на ділянці, або при настанні строку нарахування заробітної плати. Наряд-акт на виконання робіт разом з першим примірником щоденника здається в лісництво, цех чи інший підрозділ.

Бухгалтерія лісництва, цеху після перевірки і затвердження нарядів-актів на виконання робіт лісничим проводить нарахування заробітної плати робітникам. Перші примірники наряда-акта і щоденника приймання робіт разом з місячним звітом здаються в бухгалтерію підприємства, другий примірник наряда-акта зберігається разом із копіями розрахунково-платіжних відомостей. Другий примірник щоденника здається матеріально-відповідальною особою в бухгалтерію лісництва (цеху) разом з Рапортом про рух лісопродукції (форма ЛГ-6).

Вивезення лісопродукції на кінцеві склади свого підприємства проводиться на підставі Товарно-транспортної накладної (ф. №1-ТН).

Приймання лісопродукції на кінцевому складі проводиться завідуючим складом, або іншою МВО від кожного водія на підставі Товарно-транспортної накладної.

Розпилювання деревини проводиться в спеціалізованих цехах, де встановлене відповідне лісопильне обладнання. На одержану для розпилювання деревину заповнюється Щоденник надходження сировини в цех переробки (форма ЛГ-12). На підставі щоденника МВО складає Змінний рапорт (форма ЛГ-16), який є підставою для заповнення наряда-акта на переробку деревини.

На підставі змінних рапортів складається Журнал показників по розпилюванню деревини та роботи лісопильних рам (форма ЛГ-17). Журнал призначений для відображення роботи лісопильних рам, витрат сировини, випуску продукції лісопиляння та служить для аналізу витрат сировини, одержаної пилопродукції, а також є підставою для скла¬дання звітності.

Окремо ведеться облік розпилювання давальницької деревини. При прийманні давальницької деревини МВО складає акт приймання давальницької деревини на розпилювання (форма ЛГ-13). Він служить підставою для запису в Книзі обліку давальницької деревини (форма ЛГ-14) і одночасно зі звітом подається в бухгалтерію підприємства.

По закінченню розпилювання давальницької деревини і оплати вартості послуг за розпилювання на одержання здавачем пиломатеріалів виписується в 2-х примірниках Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (ф. №М-11).

Для відпуску лісопродукції підприємство виписує покупцю Наряд на відпуск лісопродукції (форма ЛГ-20), в якому вказується місце реалізації, строк вивозки, порода, сортимент, сорт та кількість лісопродукції. Покупець розписується про отримання наряду в Журналі реєстрації нарядів на відпуск лісопродукцй (форма ЛГ-21).

Після оплати рахунка лісництво (цех), при наявності транспорту і довіреності у покупця, виписує Товарно-транспортну накладну (типова форма № 1-ТН), в якій вказується місце відвантаження, порода, сортимент, сорт, група діаметрів, кількість, ціна та сума відпущеної лісопродукції.

МВО по заготовленій, підвезеній на проміжні склади (трелі), вивезеній на кінцеві склади, реалізованій та використаній на власні потреби лісопродукції щомісячно складає і в установлені строки подає в лісництво (цех) Рапорт про рух лісопродукції (форма ЛГ-6) з доданням до нього всіх документів по надходженню і списанню лісопродукції.

На одержану від вивозки лісопродукцію матеріально-відповідальна особа веде Журнал надходження лісопродукції від вивозки (форма ЛГ-10). Записи в журналі проводяться щоденно по кожній товарно-транспортній накладній. В кінці робочого дня (зміни) в журналі підраховують надходження за день.

На підставі одержаних від відповідальних працівників первинних документів та звітів, після їх затвердження лісничим бухгалтер лісництва приступає до складання зведених документів та звітів. На підставі Нарядів-актів на виконання робіт (форма ЛГ-1) складається Журнал виконаних лісогосподарських робіт (форма ЛГ-2). В цьому журналі відображаються роботи по заготівлі і підвозці (трелюванню) лісопродукції та розкряжуванню хлистів.

На підставі Нарядів-актів на виконання робіт (форма ЛГ-1), Нарядів-актів на переробку деревини (форма ЛГ-15), Актів приймання робіт по підсочці лісу (форма ЛГ-8), Актів на заготівлю осмолу та списання вибухових матеріалів (форма ЛГ-7) та інших первинних документів заповнюється Журнал інших виконаних робіт (форма ЛГ-3).

На підставі первинних документів по реалізації (відпуску) лісопродукції (товарно-транспортна накладна, специфікація-накладна) складається Журнал реалізації (відпуску) лісопродукції (форма ЛГ-23). Журнал заповнюється в розрізі реалізації по місцях зберігання лісопродукції, по діловій деревині, по групах порід. Також вказується кількість та вартість відпущеної лісопродукції. Журнал складається окремо по кожному виду оплати лісопродукції (за готівку, безготівковий розрахунок, в рахунок бартерних операцій, паливна норма тощо).

Облік лісопродукції ведеться по кількісних показниках в цілому по лісництву (цеху) і в тому числі по МВО в Книзі обліку лісопродукції (форма ЛГ-11).

Облік давальницької сировини ведеться в Книзі обліку давальницької деревини (форма ЛГ-І4) по кожному місцю зберігання та кожному здавачу.

Для списання матеріальних цінностей у виробництво застосовувати Акти на списання товарно-матеріальних цінностей, Акти на списання МШП (типова форма №МШ-8) (додаток 1), затверджені наказом Міністерства статистики України від 22.05.1996 р. №145 , Накладні на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма № М-11) (додаток 2), затверджену наказом Міністерства статистики України від 21.06.1996 р. № 193 та ін.

Документування виробництва продукції здійснюється за допомогою Відомості виробництва продукції (Додаток 3), яка може складатися як протягом завершеного виробничого циклу по окремій продукції, так і за місяць по кожному окремому виду продукції.

Для заповнення форми Відомості виробництва продукції інформацію необхідно брати із наступних документів:

 • для формування матеріальних витрат – акти на списання матеріалів, розрахунки попневої плати, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма № М-11);
 • для формування витрат на заробітну плату – наряди-акти на виконання робіт (форма ЛГ-1), наряди акти на переробку деревини (форма ЛГ-15), подорожні листи вантажних та легкових автомобілів, розрахунково-платіжні відомості та ін.;
 • для формування витрат на відрахування на соціальні заходи – розрахунково-платіжні відомості;
 • для формування інформації щодо амортизації – відомості нарахування амортизації;
 • для формування інформації щодо розподілених загальновиробничих витрат – відомості розподілу загальновиробничих витрат;
 • для формування інформації щодо інших витрат – акти наданих робіт, виконаних послуг, товарно-транспортні накладні та ін..

Розподіл загальновиробничих витрат здійснюється за допомогою Відомості розподілу загальновиробничих витрат (Додаток 4).

Для визначення ціни продажу виробленої продукції використовується Фактична калькуляція (Додаток 5). У  випадку довготривалого та незавершеного виробничого процесу можна складати Планову калькуляцію.

 

 1. Рахунки бухгалтерського обліку

Для обліку виробництва на підприємстві доцільно використовувати наступні рахунки обліку:

231 “Лісозаготівля” в розрізі видів деревини, що заготовляється (рахунки третього порядку – 2311, 2312 і т.д.);

232 “Виробництво пиломатеріалів” в розрізі видів пиломатеріалів, що виробляється (рахунки третього порядку – 2321, 2322 і т.д.);

233 “Послуги з розпилювання” (формується собівартість послуг з переробки сировини замовників і розрізі видів послуг, можливе використання рахунків третього порядку – 2331, 2332 і т.д.);

234 “Автотранспортні послуги” (формується собівартість автотранспортних послуг у розрізі видів послуг, можливе використання рахунків третього порядку – 2341, 2342 і т.д.);

235 “Інше виробництво” (передбачений для формування собівартості видів продукції, неврахованих вище);

91 “Загальновиробничі витрати” (відображається інформація про витрати виробництва, які не можна безпосередньо віднести на конкретний вид продукції).

Аналітичні рахунки до рахунку 23 “Виробництво” наведено в таблиці:

Субрахунок Аналітичні рахунки
4-го порядку 5-го порядку 6-го порядку 7-го порядку
231 “Лісозаготівля” 231.1 “Лісозаготівля хвойних порід” 231.1.1 хлисти ділової деревини х.п. 231.1.1.1 пиловник х.п. 231.1.1.1/1 пиловник х.п. І сорту
231.1.1.1/2 пиловник х.п. ІІ сорту
231.1.1.1/3  пиловник х.п. ІІІ сорту
231.1.1.2 будівельний ліс х.п.  
231.1.1.3 баланси х.п.  
231.1.2  хлисти дров’яної деревини х.п. 231.1.2.1 технічна сировина х.п.  
231.1.2.2 дрова х.п.  
231.1.2.3 баланси х.п.  
231.1.3 хворост х.п.    
231.1.4 хмиз х.п.    
231.2 “Лісозаготівля м’яколистяних  порід” 231.2.1 хлисти ділової деревини м.п. 231.2.1.1 пиловник м.п. 231.2.1.1/1 пиловник м.п. І сорту
231.2.1.1/2 пиловник м.п. ІІ сорту
231.2.1.1/3  пиловник м.п. ІІІ сорту
231.2.1.2 будівельний ліс м.п.  
231.2.1.3 баланси м.п.  
231.2.2  хлисти дров’яної деревини м.п. 231.2.2.1 технічна сировина м.п.  
231.2.2.2 дрова м.п.  
231.2.2.3 баланси м.п.  
231.2.3 хворост м.п.    
231.2.4 хмиз м.п.    
231.3 “Лісозаготівля твердолистяних  порід” 231.3.1 хлисти ділової деревини т.п. 231.3.1.1 пиловник т.п. 231.3.1.1/1 пиловник т.п. І сорту
231.3.1.1/2 пиловник т.п. ІІ сорту
231.3.1.1/3  пиловник т.п. ІІІ сорту
231.3.1.2 будівельний ліс т.п.  
231.3.1.3 баланси т.п.  
231.3.2  хлисти дров’яної деревини т.п. 231.3.2.1 технічна сировина т.п.  
231.3.2.2 дрова т.п.  
231.3.2.3 баланси т.п.  
231.3.3 хворост т.п.    
231.3.4 хмиз т.п.    
 

 

 

 

232 “Виробництво пиломатеріалів”

 

 

 

 

232.1 “Виробництво пиломатеріалів хвойних порід”

232.1.1 дошка необрізна х.п.    
232.1.2 обапіл х.п.    
232.1.3 тирса х.п.    
232.1.4 брус необрізний х.п.    
232.1.5 дошка обрізна х.п.    
232.1.6 обрізки х.п.    
232.1.7 брус обрізний  х.п.    
232.1.8 заготовка обрізна х.п.    
232.1.9 штахети х.п.    
232.1.10 рейка х.п.    
232.1.11 брусок х.п.    
232.2 “Виробництво пиломатеріалів м’яколистяних порід” 232.2.1 дошка необрізна м.п.    
232.2.2 обапіл м.п.    
232.2.3 тирса м.п.    
232.2.4 брус необрізний м.п.    
232.2.5 дошка обрізна м.п.    
232.2.6 обрізки м.п.    
232.2.7 брус обрізний м.п.    
232.2.8 заготовка обрізна м.п.    
232.2.9 штахети м.п.    
232.2.10 рейка м.п.    
232.2.11 брусок м.п.    
232.3 “Виробництво пиломатеріалів твердолистяних порід” 232.3.1 дошка необрізна т.п.    
232.3.2 обапіл т.п.    
232.3.3 тирса т.п.    
232.3.4 брус необрізний т.п.    
232.3.5 дошка обрізна  т.п.    
232.3.6 обрізки  т.п.    
232.3.7 брус обрізний т.п.    
232.3.8 заготовка обрізна т.п.    
232.3.9 штахети .п.    
232.3.10 рейка т.п.    
232.3.11 брусок т.п.    

 

 1. Облікові регістри

Для зведеного обліку виробництва, оприбуткування та вибуття готової продукції за виробничою собівартістю використовується Звіт з виробництва продукції (Додаток 6).

 

 1. Методика обліку

Витрати з виробництва продукції відображаються на відповідних аналітичних рахунках до рахунку 23 “Виробництво” в розрізі відповідних видів продукції. Готова продукція за виробничою собівартістю відображається на рахунку 26 “Готова продукція“ у розрізі окремих видів готової продукції, що відображається кореспонденцією рахунків Дт 26 “Готова продукція” – Кт 23 “Виробництво”.

Облік готової продукції здійснюється в межах аналітичних рахунків рахунку 26 “Готова продукція”, наприклад:

Субрахунок Аналітичні рахунки
4-го порядку 5-го порядку 6-го порядку 7-го порядку
261 “Готова продукція лісозаготівлі” 261.1 “ Готова продукція лісозаготівлі хвойних порід” 261.1.1 хлисти ділової деревини х.п. 261.1.1.1 пиловник х.п. 261.1.1.1/1 пиловник х.п. І сорту
261.1.1.1/2 пиловник х.п. ІІ сорту
261.1.1.1/3  пиловник х.п. ІІІ сорту
261.1.1.2 будівельний ліс х.п.  
261.1.1.3 баланси х.п.  
261.1.2  хлисти дров’яної деревини х.п. 261.1.2.1 технічна сировина х.п.  
261.1.2.2 дрова х.п.  
261.1.2.3 баланси х.п.  
261.1.3 хворост х.п.    
261.1.4 хмиз х.п.    
261.2 “ Готова продукція лісозаготівлі м’яколистяних порід” 261.2.1 хлисти ділової деревини м.п. 261.2.1.1 пиловник м.п. 261.2.1.1/1 пиловник м.п. І сорту
261.2.1.1/2 пиловник м.п. ІІ сорту
261.2.1.1/3  пиловник м.п. ІІІ сорту
261.2.1.2 будівельний ліс м.п.  
261.2.1.3 баланси м.п.  
261.2.2  хлисти дров’яної деревини м.п. 261.2.2.1 технічна сировина м.п.  
261.2.2.2 дрова м.п.  
261.2.2.3 баланси м.п.  
261.2.3 хворост м.п.    
261.2.4 хмиз м.п.    
261.3 “ Готова продукція лісозаготівлі твердолистяних  порід” 261.3.1 хлисти ділової деревини т.п. 261.3.1.1 пиловник т.п. 261.3.1.1/1 пиловник т.п. І сорту
261.3.1.1/2 пиловник т.п. ІІ сорту
261.3.1.1/3  пиловник т.п. ІІІ сорту
261.3.1.2 будівельний ліс т.п.  
261.3.1.3 баланси т.п.  
261.3.2  хлисти дров’яної деревини т.п. 261.3.2.1 технічна сировина т.п.  
261.3.2.2 дрова т.п.  
261.3.2.3 баланси т.п.  
261.3.3 хворост т.п.    
261.3.4 хмиз т.п.    
 

 

 

 

262 “Пиломатеріли”

 

 

 

 

262.1 “Пиломатеріали хвойних порід”

262.1.1 дошка необрізна х.п.    
262.1.2 обапіл х.п.    
262.1.3 тирса х.п.    
262.1.4 брус необрізний х.п.    
262.1.5 дошка обрізна х.п.    
262.1.6 обрізки х.п.    
262.1.7 брус обрізний  х.п.    
262.1.8 заготовка обрізна х.п.    
262.1.9 штахети х.п.    
262.1.10 рейка х.п.    
262.1.11 брусок х.п.    
262.2 “Пиломатеріали м’яколистяних порід” 262.2.1 дошка необрізна м.п.    
262.2.2 обапіл м.п.    
262.2.3 тирса м.п.    
262.2.4 брус необрізний м.п.    
262.2.5 дошка обрізна м.п.    
262.2.6 обрізки м.п.    
262.2.7 брус обрізний м.п.    
262.2.8 заготовка обрізна м.п.    
262.2.9 штахети м.п.    
262.2.10 рейка м.п.    
262.2.11 брусок м.п.    
262.3 “Пиломатеріали твердолистяних порід” 262.3.1 дошка необрізна т.п.    
262.3.2 обапіл т.п.    
262.3.3 тирса т.п.    
262.3.4 брус необрізний т.п.    
262.3.5 дошка обрізна  т.п.    
262.3.6 обрізки  т.п.    
262.3.7 брус обрізний т.п.    
262.3.8 заготовка обрізна т.п.    
262.3.9 штахети т.п.    
262.3.10 рейка т.п.    
262.3.11 брусок т.п.    

 

 1. Журнал реєстрації господарських операцій
Назва документа Форма документа Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Примітки
дебет кредит
Розрахунок попневої плати   Віднесено на виробництво хлистів ділової деревини хвойних порід відповідну суму попневої плати 231.1.1 685  
Акти на списання товарно-матеріальних цінностей, Акти на списання МШП, Накладні на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів МШ-8,

М-11

Використано на виробництво хлистів ділової деревини хвойних порід матеріали, МШП, готову продукцію власного виробництва 231.1.1 20, 22, 26 і т.д.  
Наряди-акти П-5,  ЛГ-11, ЛГ-14, П-49 Нарахування зарплати робітникам, зайнятим у виробництві хлистів ділової деревини хвойних порід 231.1.1 661  
Розрахунково-платіжна відомість П-49 Віднесено на виробництво хлистів ділової деревини хвойних порід суму відрахувань на соціальні заходи 231.1.1 651  
Відомість нарахування амортизації   Нараховано амортизацію на основні засоби, використані у виробництві хлистів ділової деревини хвойних порід 231.1.1 131  
Відомість розподілу загальновиробничих витрат   Віднесено на виробництво хлистів ділової деревини хвойних порід відповідну суму загальновиробничих витрат 231.1.1 91  
Акт виконаних робіт, Акт наданих послуг   Списано на виробництво хлистів ділової деревини хвойних порід відповідну суму інших витрат 231.1.1 685 і т.д.  
Відомість виробництва продукції   Оприбутковано на склад хлисти ділової деревини хвойних порід 261.1.1 231.1.1  
Відомість виробництва продукції, Звіт з виробництва та вибуття продукції   Використано хлисти ділової деревини хвойних порід на виробництво балансів хвойних порід 231.1.1.3 261.1.1  
Звіт з виробництва та вибуття продукції   Списано собівартість реалізованої продукції 901 261.1.1  

 

 

Інформація, наведена у консультації не носить індивідуального характеру та не гарантує правильність на дату її отримання

© ТзОВ «Аудиторська компанія «Терраудит»