Назва теми Години (40)
Урок 1. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості

Облік касових операцій в касі

Облік касових операцій з РРО

Облік безготівкових розрахунків

Облік дебіторської заборгованості згідно П(С)БО 10

Штрафи за порушення касової дисципліни

 

Урок 2. Облік придбання і реалізації запасів

Оцінка запасів згідно П(С)БО 9 «Запаси»

Документування господарських операцій з руху запасів (придбання, списання)

Норми використання запасів (пальне, шини) їх облік

Аналітичний та синтетичний облік запасів

Облік спецодягу (малоцінні швидкозношувані предмети)

Складський облік запасів, інвентаризація запасів

 

Урок 3. Облік необоротних активів

Оцінка необоротних активів згідно П(С)БО 7 «Основні засоби»

Первинний облік основних засобів.

Синтетичний та аналітичний облік основних засобів

Облік капітальних інвестицій

Модернізація, ремонти

Облік амортизації

Облік оренди основних засобів

Інвентаризація основних засобів

Облік нематеріальних активів згідно П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»,

Первинний облік нематеріальних активів

Синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів

Облік амортизації нематеріальних активів

Поняття інвестиційної нерухомості згідно П(С)БО 31 «Інвестиційна нерухомість»

 

Урок 4. Облік заробітної плати та ЄСВ

Первинний облік праці та заробітної плати

Аналітичний та синтетичний облік оплати праці

Кадрове діловодство (книга наказів, особові листки)

Порядок нарахування і оподаткування заробітної плати, виплати (аванси)

Порядок нарахування відпускних та лікарняних

 

Урок 5. Облік виробництва

Класифікація витрат виробництва згідно ПСБО 16 «Витрати»

Методи обліку витрат (ознайомлення)

Калькулювання собівартості продукції, статті калькуляції (Методичні рекомендації)

Облік витрат виробництва на рахунках бухгалтерського обліку

 

Урок 6. Облік зобов’язань

Класифікація зобов’язань згідно П(С)БО 11 «Зобов’язання»

Облік розрахунків з бюджетом, за соціальним страхуванням на рахунках бухгалтерського обліку

Облік податку на прибуток

Облік податку на додану вартість

 

Урок. 7. Облік власного капіталу, фінансових інвестицій

Облік зареєстрованого капіталу

Облік та документування змін у капіталі (поповнення, зменшення)

Облік нарахування і виплати дивідендів

 

Урок 9. Облік доходів і фінансових результатів

Визнання доходів згідно П(С)БО 15 «Доходи»

Облік доходів за видами діяльності

Визначення фінансового результату

Закриття місяця

 

Урок 10. Фінансова звітність

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Звіт про фінансові результати (сукупний дохід)

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності

4

 

  

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

4

 

  

 

  

 

 

4

 

 

 

  

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

6